skip to Main Content

Kursus og uddannelse af ressourceteam

Systemisk-consult har gennemført kurser på flere skoler rundt omkring i landet, som har medført at der er på skolerne er dannet ressourcecentre med kompetente inklusionsvejledere og ressourcepersoner. Kursets mål er at give udvalgte lærere og pædagoger et kompetenceløft, der giver dem viden og ekspertise indenfor specialpædagogiske teorier og metoder, implementeret i den almene pædagogik, sådan at de bliver i stand til at fungere som inklusionsvejledere. Kursusforløbet klæder dem på til at kunne:

 • supervisere
 • vejlede
 • danne hypoteser og udforme indsatsplaner i samarbejde med deres kollegaer på skolen.
 • lede svære forældresamtaler
 • give vejledning indenfor inkluderende redskaber

Det vil give dem en bred og dyb viden indenfor:

 • inkluderende redskaber i praksis
 • specialpædagogik
 • tydelig klasseledelse
 • gennemgribende udviklingsforstyrrelser
 • observationer
 • klassedynamik
 • forældresamarbejde.

Til kurserne vil der blive udformet kompendier.

Her er forskellige bud på kursusforløb, men de kan naturligvis sammensættes som I ønsker.

 

Kursus 5 dage

Dag 1 Indhold:

 • intro
 • systemisk tænkning i en pædagogisk praksis i et vejlederperspektiv
 • I hvilken kontekst giver det mening?
 • fælles referenceramme og fundament
 • fra kollega til vejleder
 • ressourceteamet organisering og arbejdsbeskrivelse

Dag 2 Indhold:

 • Supervision,
 • Domæner
 • Spørgsmålstyper

Deltagerne vil få en indsigt i systemisk supervision, ligesom de vil få mulighed for at afprøve det på hinanden. Der vil være øvelser, hvor man får mulighed for at afprøve, både strategiske, reflekterende og cirkulære spørgsmål.

Dag 3 Indhold:

 • Supervision 2
 • Hypoteser
 • Indsatsplaner

Deltagerne vil lære hvordan der skabes hypoteser ud fra den systemiske tænkning, og hvordan dette giver et nyt perspektiv på problematikken eller barnet.
Ud fra hypoteserne, vælges nu de tiltag og konkrete redskaber der i denne betydning giver mening og der dannes en handleplan i fællesskab. Handleplanen er udformet i et systemisk perspektiv og tager derfor udgangspunkt i systemerne rundt om barnet, men kan også have punkter der er mere direkte.
Dag 4 Indhold:

 • Specifikke og gennemgribende udviklingsforstyrrelser
 • Teorier og redskaber fra specialpædagogikken omsat til almenpædagogikken
 • Eksternalisering

Her vil der blive stiftet bekendtskab med forskellige gennemgribende udviklingsforstyrrelser, hvordan disse påvirker barnet både neurologisk, kognitivt, socialt og mentalt. Derudover lærer vi om specialpædagogiske redskaber omsat til almenpædagogikken, så der skabes større mulighed for at børnene kan inkluderes, på en måde hvor de profitere af det.

Dag 5 Indhold:

 • Inkluderende redskaber
 • Klasseledelse

Hvad betyder tydelig klasseledelse, hvordan finder man balancen mellem anerkendende pædagogik og ledelse, og er der egentlig en modsætning mellem disse? Dagen vil give mange forskellige konkrete redskaber på tydelig klasseledelse og der vil blive arbejdet med cases. Der vil også blive vinklet hvordan der vejledes i klasseledelse.

Kursus 8 dage

Udover de 5 dage vil der på kurset for 8 dage være:

Dag 6 Indhold

 • Forældresamarbejdet
 • Forældrefællesskabet
 • Medierende samtaler

Hvad betyder forældresamarbejdet for inklusion og på hvilken måde kan vi inddrage forældre generelt til at bidrage til den inkluderende skole? Deltagerne vil lære hvordan de kan styre og lede svære forældresamtaler og findes fælles udgangspunkt for et videre samarbejde, samt hvordan de kan arbejde med forældregruppen som helhed og bevidstgøre dem om at forældrefællesskabet afspejles i børnefællesskabet.

Dag 7 Indhold

 • Refleksive klassesamtaler
 • Trivselsforløb

Deltagerne få en grundig viden om hvad refleksive klassesamtaler er, hvordan de bruges til at lære børnene refleksion, multivers og søge forståelsen hos hinanden. Deltagerne vil få en viden indenfor hvordan de refleksive klassesamtaler styres, hvilke regler der er, og hvordan konflikter kan bruges som tilgang til at søge forståelsen af hinandens forskelligheder, fremfor at skulle løses, samt lære hvordan man afholde trivselsforløbet.

Dag 8 Indhold

 • Observation
 • Feedback på observationer

Deltagerne vil lære forskellige måder at observere på, samt den efterfølgende feedback efter værdsættende samtale.

Kursus 12 dage

Udover de 8 dage vil der på kurset for 12 dage være:

Dag 9 Indhold

 • Fagfaglige redskaber indenfor Synlig læring
 • Læringsdetektiver
 • Pre learning
 • Tjeklister
 • Metakognitive læringsstrategier

Deltagerne vil få redskaber til fagfaglig inklusion og konkrete redskaber til at vejlede kolleger i fagfaglig inklusion samt igangsætte i praksis.

 

Dag 10 Indhold

 • Styrkebaseret pædagogik som inkluderende undervisning
 • Styrkebaseret teamudvikling

Deltagerne vil få viden om – og konkrete redskaber i styrkebaseret pædagogik og som teamudvikling.

 

Dag 11 Indhold

 • Hypoteser og evaluering
 • Evaluering på lærerniveau
 • Evaluering på klasseniveau
 • Evaluering på forældreniveau

Deltagerne vil blive i stand til at evaluere indsatsplanerne på flere forskellige niveauer. Evalueringen er nødvendig for at sikre udviklingen og virkningen af indsatsplanerne.

 

Dag 12 Indhold

 • Procesopfølgning

Dagen vil bruges til opsamling og ekstra indsats på de områder deltagerne ønsker.

 

 

Vejledning og sparring

Alle børn og unge handler og agerer ud fra et ønske om at skabe mest mulig mening i deres eget liv...

Læs mere >

Opbygning af ressourceteams

Ressourceteamet er tænkt som tiltag, der kan løse opgaver eller skabe ændret praksis...

Læs mere >

Kursus og uddannelse af ressourceteam

Kursusforløbet klæder dem på til at kunne: supervisere, vejlede, danne hypoteser og udforme indsatsplaner i samarbejde med deres kollegaer på skolen...

Læs mere >

Back To Top
Søg